Richtlijnen

Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke KANS

Samenvatting presentatie Themadag 28 februari 2015

Nog steeds is er weinig goed onderzoek naar de beste behandeling bij RSI-klachten, vooral bij aspecifieke klachten.

Het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam ontwikkelde mee aan de multidisciplinaire KANS-richtlijn. De richtlijn is een houvast voor een adequate behandeling van RSI-klachten in de praktijk. Een groep deskundigen én ervaringsdeskundigen inventariseerde behandelingen. De richtlijn werd vervolgens ontwikkeld op basis van een combinatie van wetenschappelijk bewijs en best practices; praktijkervaringen van de deelnemers, kostenoverwegingen en andere praktische zaken.

Een belangrijke stap in de richtlijnontwikkeling voor aspecifieke klachten was allereerst het afbakenen van de specifieke klachten zoals het carpale tunnel syndroom. In het CANS-model uit 2004 stonden 23 specifieke aandoeningen, in de richtlijn zijn dat er inmiddels 35. De richtlijn bundelt de aanwezige kennis in concrete aanbevelingen.
 
Zo zijn er bijvoorbeeld voor het zorgpad voor de aspecifieke klachten de volgende stappen bedacht:

  • Na twee weken verzuim of ernstige beperkingen contact opnemen met de bedrijfsarts;
  • Na zes weken klachten verwijzing naar oefentherapie: fysiotherapeut, Cesar of Mensendieck;
  • Als er na zes weken psychische en sociale factoren zijn die herstel in de weg staan, de inzet van een  psycholoog of therapeut overwegen;
  • Als de klachten meer dan drie maanden aanhouden dan diagnose heroverwegen of verwijzing naar een multidisciplinair behandelteam;
  • De huisarts is de zorgcoördinator.

 

Met het standaard zorgpad voor RSI-klachten kun je checken of in je eigen situatie de juiste stappen worden gezet.

 

Richtlijnen

Er zijn verschillende richtlijnen voor diagnose en behandeling van KANS, voor o.a. mensendieck, bedrijfsartsen, fysiotherapeuten en een multidisciplinaire richtlijn. Deze laatste is voor mensen met RSI-klachten het meest relevant. Deze combineert de beschikbare kennis in diverse beroepsgroepen voor goede diagnosestelling en een multidisciplinaire behandeling voor kortdurende én langdurige klachten. 

Richtlijnen worden helaas niet of nauwelijks toegepast in de dagelijkse praktijk, vaak door onbekendheid. Hierdoor gaan veel onnodige verzuimdagen verloren en duren de klachten langer dan bij een adequate diagnosestelling en behandeling. Als patiënt kun je zelf de richtlijn gebruiken om je behandelaar op andere mogelijkheden te wijzen.

Hier vind je meer informatie over de richtlijnen:

Steun RSI-vereniging

Nog geen lid?